Disclaimer voor NNSA - Consultancy

Op deze pagina treft u de disclaimer van NNSA - Consultancy aan, zoals deze beschikbaar is gesteld door NNSA - Consultancy (Kamer van Koophandel 29013950). In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op deze website aan u aanbieden.

Algemeen

U krijgt zonder voorbehoud toegang tot het algemene gedeelte van nnsa-consultancy.nl. NNSA-Consultancy behoud zich het recht voor om op elk moment de content aan te passen en/of te verwijderen, zonder daar mededeling over te hoeven doen. De content is vrijblijvend en buiten een schriftelijke overeenkomst kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis (mits anders aangegeven) zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regeling van het dwingend recht [zoals citaatrecht], tenzij bij specifieke materialen aangegeven is.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NNSA - Consultancy is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij NNSA - Consultancy. Uitzondering hierop zijn de Blogs, welke kunnen worden gedeeld via social media.

Indien van toepassing

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met NNSA - Consultancy te mogen claimen of te veronderstellen.

NNSA - Consultancy streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. NNSA - Consultancy kan en aanvaardt nimmer aansprakelijkheid voor enige informatie of diensten van derde die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van deze disclaimer van NNSA - Consultancy hier op deze pagina.

Versienummer

Versie 1.00 van 10 februari 2017