Algemene Voorwaarden NNSA - Consultancy

Algemene leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Toepassingsgebied
1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan – en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij NNSA-Consultancy (handelsnaam van Noordegraaf’s Holding B.V.) partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. KvK-nummer: 29013950.
2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop of andere voorwaarden van client zijn niet van toepassing, tenzij deze door NNSA-Consultancy uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 Aangaan overeenkomst
1. Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor NNSA-Consultancy eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van NNSA-Consultancy.
2. De verplichtingen van NNSA-Consultancy gaan nooit verder dan die door NNSA-Consultancy schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3 Offerte en totstandkoming overeenkomst
1. Alle schriftelijke aanbiedingen van NNSA-Consultancy zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien client het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is NNSA-Consultancy gerechtigd het aanbod te wijzigingen.
2. Het aanbod is gebaseerd op de door client verstrekte informatie, waarbij NNSA-Consultancy mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.
3. Een overeenkomst komt pas tot stand indien client en NNSA-Consultancy de aanvaarding van het aanbod beiden schriftelijk ondertekend hebben: “de opdrachtbevestiging”

Artikel 4 Medewerking door client
1. Client zal NNSA-Consultancy steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen binnen het kader van de overeenkomst.
2. Client staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan NNSA-Consultancy verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
3. Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat client zijn in de artikelen 4.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door client verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van cliënt en is NNSA-Consultancy bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.

Artikel 5 Uitvoering
1. NNSA-Consultancy neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap en ITIL.
2. NNSA-Consultancy zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van client, mits dit naar oordeel van NNSA-Consultancy bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.
3. Indien – en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft NNSA-Consultancy het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. NNSA-Consultancy behoudt hiervoor de verantwoordelijkheid.

Artikel 6 Wijzigingen en meerwerk
1. Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door NNSA-Consultancy in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend.
2. Deze extra werkzaamheden zullen door client worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van NNSA-Consultancy.
3. Client aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 6.1 het overeengekomen of verwachte tijdsstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.
4. Indien naar het oordeel van NNSA-Consultancy een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens client te voldoen, is NNSA- Consultancy bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.

Artikel 7 Honorarium
1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur of een vast honorarium overeenkomen.
2. Beide tarieven zijn exclusief reis- en verblijfskosten, tenzij duidelijk (naspeurbaar) anders is overeengekomen.
3. Bij langer lopende projecten/opdrachten kan er maandelijks (naar rato) worden gefactureerd.

Artikel 8 Prijs en betaling
1. Betaling door client dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door NNSA-Consultancy aan te wijzen bankrekening.
2. Client dient 50 % van het overeengekomen honorarium vooraf te voldoen, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn.
3. Indien client de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeerd hij zonder ingebrekestelling in verzuim. NNSA-Consultancy is dan bevoegd de vordering uit handen te geven, in welk geval de cliënt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag, tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag en van eventuele gerechtelijke kosten.
4. Als er een betalingsachterstand ontstaat, zonder dat er sprake is van een of meerdere betwiste vordering(en), kan het werk en/of dienstverlening worden stilgelegd, tot de betalingsachterstand is opgeheven.
5. Heeft client bezwaar tegen een factuur van NNSA-Consultancy dan geeft cliënt dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. Cliënt heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien cliënt niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt cliënt geacht de factuur te hebben aanvaard.
6. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 9 Termijnen
1. Overschrijding van een overeengekomen (op)leveringstermijn geeft de client niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van of betaling voor diensten te weigeren, tenzij hij NNSA-Consultancy schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en NNSA-Consultancy ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen zal hebben voldaan.

Artikel 10 Overmacht
1. Bij overmacht worden de leverings en andere verplichtingen van NNSA-Consultancy opgeschort. In dat geval is NNSA-Consultancy verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan NNSA-Consultancy zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van NNSA-Consultancy kan worden gevergd.
Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs , verkeers en of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen en / of hulpmiddelen, ziekte van ingezet personeel, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc. Indien NNSA-Consultancy bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is NNSA-Consultancy gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de client gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
1. Behalve voor zover dat naar Nederlands recht onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van NNSA-Consultancy beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als om welke reden dan ook geen uitkering door die verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.
2. De totale aansprakelijk van NNSA-Consultancy wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.
3. Bij opdrachten met een duur van langer dan 1 jaar is de vergoeding beperkt tot een maximum van 1 maal het jaarhonorarium.
4. De aansprakelijkheid van NNSA-Consultancy wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien client
NNSA-Consultancy onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en
NNSA-Consultancy ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.
5. NNSA-Consultancy is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat client tekort is geschoten in het tijdig en volledig verstrekken van juiste informatie welk NNSA- Consultancy, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.
6. Buiten de in artikel 11 lid 1 genoemde aansprakelijkheid rust op NNSA-Consultancy geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens client en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.
7. Een aanspraak vervalt in ieder geval, als NNSA-Consultancy niet binnen een jaar na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.
8. NNSA – Consultancy heeft een bedrijfs WA-verzekering afgesloten.

Artikel 12 Annulering
1. NNSA-Consultancy behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van omstandigheden, wet, regelgeving, rechtspraak of (semi )overheidsbeleid, dat nakoming in redelijkheid niet meer van NNSA-Consultancy kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient NNSA-Consultancy de annulering schriftelijk aan de client mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 Beëindiging
1. Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling schriftelijk overeengekomen zijn.

Artikel 14 Toepasselijk recht
1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 Geschillen
1. Alle geschillen tussen NNSA-Consultancy en client die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst of van overeenkomsten en akten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door middel van gerechtelijke procedures voor de bevoegde rechter te Amsterdam of Utrecht.
2. Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door client van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van cliënt.

Artikel 16 Privacy Beding
1. De persoonsgegevens die worden vermeld op een opdrachtformulier, of worden verkregen door een aanvraag, werkopdracht etc., worden verwerkt in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / VPEC van 25-05-2018).
2. Aan de hand van deze verwerking kunnen wij cliënt een optimale service geven,
hem tijdig voorzien van actuele productinformatie, hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen en onze garantieverplichtingen jegens hem nakomen.
3. Cliënt heeft een inzage- en correctierecht met betrekking tot deze gegevens.
4. Tegen verwerking ten behoeve van direct mailing activiteiten wordt het eventueel door cliënt bij ons aan te tekenen verzet gehonoreerd.
5. Daarnaast worden de gegevens in het kader van garantie, productinformatie, (direct)marketingactiviteiten en andere (service-)diensten (indien nodig)
beschikbaar gesteld aan de leverancier van het product, de met haar gelieerde ondernemingen, alsmede haar verkooporganisatie. Indien cliënt op één van
bovengenoemde verwerkingen geen prijs stelt kan cliënt dit naspeurbaar aan ons kenbaar maken via Naam, Adres, Postcode, Woonplaats, emailadres.
6. Tevens kan cliënt zich altijd per omgaande afmelden, indien een informatie niet (langer) is gewenst.
7. Naast dit Privacy beding handteren wij ook een uitgebreidere Privacy Verklaring, welke onlosmakelijk dient als aanvulling op deze Algemene Voorwaarden. De
Privacy Verklaring kunt U bij ons aanvragen en/of inzien op onze website:

https://www.nnsa-consultancy.nl/contact/privacystatement/

Artikel 17 Slotbepaling
1. NNSA-Consultancy is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden.
2. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
3. Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand.
4. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.
5. Client is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NNSA-Consultancy.

Deze voorwaarden kunt U ook downloaden in het menu "
Resources / Filesharing"


Versienummer

Versie 1.02 van 1 mei 2018